Papuci Cu – Seria L – Tip STAS

Papuci Cu – Seria R – Tip Standard

Papuci Cu – Seria D – Tip DIN

Papuci Cu – Seria SG – Cap Ingust

Mufe Cu – Seria L – Tip STAS

Mufe Cu – Seria R – Tip Standard

Papuci aluminiu – Tip DIN

Papuci aluminiu cu bariera

Mufe aluminiu – Tip DIN

Mufe aluminiu 10-30 kV

Mufe Al 10-30 kV cu bariera

Papuci bimetal Cu-Al